Reggae Bass
HLE00695163 Reggae Bass £9.95
Bass Builder's Hip-Hop Bass
HLE00695589 Bass Builder's Hip-Hop Bass £9.95
Jump 'N' Blues Bass
HLE00695292 Jump 'N' Blues Bass £9.95
Fast Track: Bass - Book Two
HLE00697294 Fast Track: Bass - Book Two £9.95
At A Glance - Rock Bass
HL00696658 At A Glance - Rock Bass £6.95